Biedrības statūtiBIEDRĪBAS

  “Lielās Mātes Sapulce”

 

 

 STATŪTI

 

 

 

 

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI:

 

1.1. „Lielās Mātes Sapulce” apvieno personas, kuras savās kaimiņattiecībās rada vērtības un, daloties tajās, veido sadarbības telpu.

 

1.2. „Lielās Mātes Sapulce” ir biedrība ar juridiskas personas statusu, kas darbojas atbilstoši Latvijas Republikas likumos noteiktai kārtībai un saskaņā ar šiem statūtiem, tai nav peļņas gūšanas nolūka un rakstura.

 

1.3. Briedrības pilns nosaukums ir „Lielās Mātes Sapulce”. Saīsinājuma nav.

 

1.4. Biedrības darbības laiks nav ierobežots.

 

 

2. BIEDRĪBAS MĒRĶIS

 

2.1. “Lielās Mātes Sapulces” (turpmāk tekstā – biedrība) mērķis ir:

 

Realizēt šīs biedrības vīziju par to, ka Zeme ir savdabīga skaista un droša pasaule, kuras cilvēki savās kaimiņattiecībās rada vērtības un, daloties tajās ar kaimiņiem, veido sadarbības telpu.

 

2.2. Mērķa sasniegšanai biedrība iesaista šajā darbā dažādu profesiju un institūciju pārstāvjus.

 

2.3. Augstākminētā mērķa īstenošanai biedrība veic naudas līdzekļu piesaistīšanu no ziedojumiem, dažādu fondu piešķirtajiem līdzekļiem.

 

 

3. BIEDRI, TO TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

 

3.1. Par biedru var kļūt jebkura persona, kuru uzaicina valde, vai, ja tā izsaka tādu vēlēšanos un sekmīgi iziet kandidāta pārbaudes laiku, parāda biedrības mērķiem atbilstošu izpratni un nokārto iestāšanās maksājumus, ir ieinteresēta biedrības darbībā, atbalsta un apņemas ievērot šos statūtus, biedrības pārvaldes institūciju lēmumus.

 

3.2. Pārbaudes laiks biedra kandidātiem ir 2 gadi kopš uzaicināšanas brīža.

 

3.3. Tie pretendenti, kuri nav ieguvuši piekrišanu, var kļūt par atbalstītājiem un ik pēc 12 mēnešiem atkārtot iestāšanās procedūru.

 

3.4. Katram biedram ir vienas balss tiesība.

 

3.5. Iesniegumu par jaunu biedru uzņemšanu vai ierosinājumu par biedrības biedru izslēgšanu izskata un

lēmumu pieņem valde. Lēmumu par izslēgšanu un izslēgšanas motivāciju valde biedram paziņo rakstveidā 5 dienu laikā pēc izslēgšanas.

 

3.6. Biedru var izslēgt, ja tas:

 

3.6.1. nepilda vai nepienācīgi pilda savas saistības;

3.6.2. ar savu darbību traucē biedrības mērķu sasniegšanu.

 

3.7. Ja izslēgšanas iemesli ir novērsti, tad izslēgtais biedrs ir tiesīgs griezties ar lūgumu atkārtoti uzņemt viņu par biedru.

 

3.8. Par izslēgšanas vai iestāšanās dienu uzskatāma diena, kad par to pieņemts lēmums.

 

3.9. Ja biedri, biedru grupa izstājas vai tiek izslēgti, tiem nav tiesību pretendēt vai censties atsavināt īpašumu, tā daļas un finanšu līdzekļus, kā arī turpmāk lietot biedrības nosaukumu vai simboliku.

 

 

3.10. BIEDRU PIENĀKUMI:

 

3.10.1. Ievērot šos statūtus, pildīt kopsapulces un valdes lēmumus.

3.10.2. Veikt iestāšanās maksājumus, kas fiziskām personām ir 6 Latvijas Republikā noteiktās minimālās mēneša darba algas, un juridiskajām personām 12 minimālās mēneša darba algas. Valdei ir tiesības samazināt iestāšanās maksu vai atbrīvot no tās.

 


3.11. BIEDRU TIESĪBAS:

 

3.11.1. Aktīvi līdzdarboties biedrības darbībā tās mērķu un uzdevumu īstenošanā, popularizējot tos ne tikai Latvijas Republikā, bet arī ārvalstīs. Savu darbības veidu un intensitātes pakāpi katrs nosaka pats, izņemot ar statūtiem noteikto uz amatpersonām un biedriem attiecināto.

3.11.2. Iesniegt priekšlikumus par darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli pārvaldes institūciju sēdēs.

3.11.3. Vēlēt un tapt ievēlētam pārvaldes un kontroles institūcijās.

3.11.4. Jebkurš biedrs var vērst valdes uzmanību uz iespējamo kandidatūru rakstiskā veidā, kura izskatīšanas termiņus katrā konkrētā gadījumā nosaka valde.

3.11.5. Biedri var piedalīties kopsapulcē un balsot gan paši, gan ar savu pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību, iesniedzot rakstveidā pilnvaru, kas pievienojama kopsapulces rezultātiem;

3.11.6. Iepazīties ar darbības rezultātiem.

3.11.7. Brīvi darboties citās sabiedriskās vai politiskās organizācijās.

3.11.8. Brīvi izstāties no biedrības, par to rakstveidā paziņojot valdei vai kopsapulcei.

3.11.9. Pārstāvēt biedrību un paust tās oficiālo viedokli savu pilnvaru robežās, kuras nosaka valde katrā konkrētā gadījumā un nolikums par īpašām personām. Ja nav šādu pilnvaru, biedrības biedrs pauž savu personisko viedokli un nepārstāv biedrību oficiāli.

3.11.10. Atbalstīt biedrību ar brīvprātīgām iemaksām, aizdevumiem un cita veida dāvinājumiem, kuru apmērus un biežumu nosaka katrs biedrs pats, vadoties pēc saviem ieskatiem pilnīgi brīvi.

 

 

4. BIEDRĪBAS ATBALSTĪTĀJI

 

4.1. Biedrības atbalstītājs var būt jebkura fiziska vai juridiska persona, kura nekļūdama par biedru, tomēr vēlas piedalīties biedrības darbā.

 

4.2. Lēmumu par atbalstītāju pieņemšanu, kā arī par to izslēgšanu pieņem valde.

 

4.3. Atbalstītāji nebalso kopsapulcē, bet, piedaloties biedrības darbā, ievēro valdes norādījumus.

 

4.4. Atbalstītājiem jāievēro biedrības statūti.

 

4.5. Atbalstītājs var pārstāvēt biedrību un paust tās oficiālo viedokli savu pilnvaru robežās, kuras nosaka valde katrā konkrētā gadījumā. Ja šādu pilnvaru nav, atbalstītājs pauž savu personisko viedokli un nepārstāv biedrību oficiāli.

 

4.6. Atbalstītājs var atbalstīt biedrību ar brīvprātīgām iemaksām, aizdevumiem un cita veida dāvinājumiem, kuru apmērus un biežumu nosaka katrs pats, vadoties pēc saviem ieskatiem pilnīgi brīvi.


 

5. STRUKTŪRA UN PĀRVALDES INSTITŪCIJAS

 

5.1. Augstākā pārvaldes institūcija ir biedru kopsapulce, kuras pārvaldes un izpildinstitūcijas funkcijas realizē pastāvīgi darbojošās valde.

 

5.2. Biedrības saimnieciskās un finansiālās darbības kontroli veic revīzijas komisija.

 

 

6. BIEDRU KOPSAPULCE

 

6.1. Kopsapulce tiek sasaukta ne retāk kā vienu reizi divos gados.

 

6.2. Kopsapulce ir lemttiesīga un tās lēmumi ir saistoši biedrībai, ja tajā piedalās vismaz 2/3 biedrības ierindas biedru un par pieņemto lēmumu nobalsojuši klātesošo biedru vairākums, izņemot lēmumus par statūtu grozījumiem un papildinājumiem, valdes ievēlēšanu vai atcelšanu, lēmumu par biedrības likvidāciju, pārstrukturēšanos, apvienošanos vai pārveidošanos, kas var tikt pieņemti, ja par to nobalso vismaz 3/4 biedrības biedru.

 

6.3. Ja kopsapulce nav lemttiesīga, tad 15 dienu laikā ar šo pašu dienas kārtību sasauc atkārtotu kopsapulci.

 

6.4. Kopsapulci sasauc biedrības valde, kura nepieciešamības gadījumā 2 nedēļu laikā pēc 1/3 valdes locekļu vai 1/10 biedru iniciatīvas sasauc arī ārpuskārtas kopsapulci, paziņojot par dienas kārtības jautājumiem.

 

6.5. Kopsapulci atklāj valdes priekšsēdētājs. To vada kopsapulcē ievēlēts vadītājs, protokolē ievēlētā vadītāja uzaicināts kopsapulces dalībnieks, kopsapulces protokolu paraksta vadītājs un protokolists. Kopsapulces lēmumi

tiek pieņemti balsojot. Atsevišķos gadījumos kopsapulce var pieņemt lēmumu par jautājuma izlemšanu aizklātā balsošanā.

 

6.6. Kopsapulces kompetencē ietilpst:

 

6.6.1. apspriest un pieņemt statūtus vai grozījumus un papildinājumus tajos;

6.6.2. apstiprināt simboliku;

6.6.3. noteikt valdes, revīzijas komisijas locekļu skaitu;

6.6.4. noteikt valdes un revīzijas komisijas kompetences un darbības ilgumu, nosakot, ka valde var tikt pārvēlēta uz jaunu termiņu;

6.6.5. ievēlēt valdes priekšsēdētāju, valdes locekļus un locekļa kandidātus, atklāti balsojot, izņemot gadījumu, kad pieprasa aizklātu balsošanu;

6.6.6. pieņemt nolikumu par īpašajām personām;

6.6.7. sevišķos gadījumos uzņemt biedrus bez pārbaudes laika un iestāšanās maksājumiem;

6.6.8. noklausīties valdes ziņojumu par gada darba rezultātiem;

6.6.9. noklausīties un apstiprināt revīzijas komisijas atskaiti par finanšu līdzekļiem un to izlietojumu;

6.6.10. izskatīt citus ar biedrības darbību saistītos jautājumus;

6.6.11. sniegt paziņojumus un paskaidrojumus par biedrības darbību, kas ir tās oficiālais viedoklis.

 

6.7. Kopsapulce nav tiesīga lemt par jautājumiem, kas ir valdes kompetencē.

 

 

7. BIEDRĪBAS VALDE

 

7.1. Valdi ievēl kopsapulce un tā sastāv no diviem valdes locekļiem un valdes priekšsēdētāja.


7.2. Pārvēlot valdi, par valdes locekli var ievēlēt personu, kas ir biedrības biedrs vismaz 3 gadus.

 

7.3. Pārvēlot valdes priekšsēdētāju, par tādu var ievēlēt personu, kas ir valdes loceklis vismaz 2 gadus.

 

7.4.  Valdes priekšsēdētājam ir tiesības pārstāvēt biedrību atsevišķi, bet katram valdes loceklim ir tiesības pārstāvēt biedrību kopā ar vienu valdes locekli.

 

7.5. Valdes kompetencē ietilpst:

 

7.5.1. nodrošināt kopsapulces lēmumu izpildi,

7.5.2. apstiprināt darba grupas, struktūrvienības un attiecīgos nolikumus, vajadzības gadījumā uzaicināt kvalificētus speciālistus,

7.5.3. kopsapulces noteiktajā kārtībā rīkoties ar biedrības līdzekļiem un pārvaldīt īpašumu,

7.5.4. koordinēt darba grupu un struktūrvienību darbību,

7.5.5. sagatavot ziņojumu par biedrības darbību kopsapulcei, organizēt tās sasaukšanu augstāk minētajā kārtībā,

7.5.6. izskatīt un pieņemt lēmumus par biedru uzņemšanu un izslēgšanu,

7.5.7. apstiprināt biedru un atbalstītāju pilnvarotos.

 

7.6. Valdes sēdes tiek sasauktas pēc vajadzības, tās var tikt sasauktas pēc valdes priekšsēdētāja vai vismaz 2/3 valdes locekļu pieprasījuma, valdes sēdes ir lemttiesīgas, ja tajās piedalās 3 valdes locekļi. Valdes lēmumi tiek pieņemti ar klātesošo valdes locekļu balsu vairākumu. Ja balsu vairākuma nav, izšķirošā balss ir valdes priekšsēdētājam.

 

7.7. Ja valdes pilnvaru laikā no tās izstājas valdes locekļi, tad kārtējā valdes sēdē tiek ievēlēti jauni valdes locekļi no valdes locekļu kandidātu sastāva, kas apstiprināti iepriekšējā kopsapulcē.

 

7.8. Valdes priekšsēdētājs vada valdes darbu, savas kompetences ietvaros risina administratīvos, saimnieciskos un finansiālos jautājumus, tajā skaitā ir tiesīgs:

 

7.8.1. sniegt paziņojumus un paskaidrojumus par biedrības darbību un paust tās oficiālo viedokli,

7.8.2. pārstāvēt biedrību valsts un sabiedriskajās un citās institūcijās,

7.8.3. parakstīt finanšu dokumentus, rīkoties ar biedrības īpašumu un finanšu līdzekļiem, izdot pilnvaras, pieņemt lēmumus par nepieciešamību atvērt vai slēgt banku rēķinus un norēķinu kontus,

7.8.4. pieņemt un atbrīvot no darba algotus darbiniekus saskaņā ar štata sarakstiem un LR darba likumdošanu, darba līguma nosacījumiem, izdot rīkojumus, kas obligāti algotajiem darbiniekiem,

7.8.5. slēgt saimnieciska rakstura līgumus, kā arī veikt citas statūtos paredzētas un ar biedrības aktivitātēm saistītas darbības,

 

7.9. Valdes priekšsēdētāja prombūtnes laikā to aizvieto valdes priekšsēdētāja apstiprināts valdes loceklis, kuru ievēl valde no sava vidus ar vienkāršu balsu vairākumu no valdes locekļu absolūtā skaita.

 

 

8. REVĪZIJAS KOMISIJA

 

8.1. Revīzijas komisiju valde ievēl uz 5 gadiem.

 

8.2. Revīzijas komisija sastāv no diviem revīzijas locekļiem, kuri ievēlēti kopsapulcē atklātā balsošanā ar vienkāršu balsu vairākumu.

 

8.3. Par revīzijas komisijas locekli nevar ievēlēt biedrības pārvaldes institūciju amatpersonas.

 

8.4. Revīzijas komisijas lēmumi tiek pieņemti, balsojot ar vienkāršu balsu vairākumu.

 

8.5. Revīzijas komisija:

 

8.5.1. Ne retāk kā vienu reizi gadā veic biedrības finanšu darbības revīzijas, kā arī ārkārtas revīzijas. Ārkārtas revīzijas tiek izdarītas pēc valdes vai kopsapulces pieprasījuma, kā arī citos LR likumdošanā paredzētos gadījumos.

8.5.2. Veic biedrības finanšu līdzekļu kontroli – ieņēmumu un to izlietojumu atbilstību kopsapulces, valdes lēmumiem.

8.5.3. Gatavo ziņojumu kopsapulcei par mantas un finanšu līdzekļu izlietojumu un stāvokli, gan pēc kārtējās, gan ārkārtējās revīzijas izdarīšanas.

8.5.4. sniedz ieteikumus par biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu.

 

 

9. BIEDRĪBAS FINANSIĀLĀS UN MANTISKĀS ATTIECĪBAS

 

9.1. Statūtos noteikto mērķu sasniegšanai biedrība ir tiesīga:

 

9.1.1. Veikt izdevējdarbību un citu saimniecisko darbību.

9.1.2. Iegādāties daļas vai akcijas, tai skaitā arī vērtspapīrus valsts, akciju vai uzņēmējsabiedrībās, likumdošanā par biedrībām un nodibinājumiem noteiktajā kārtībā.

 

9.2. Biedrības līdzekļus veido:

 

9.2.1. juridisko un fizisko personu brīvprātīgas iemaksas, ziedojumi, kā arī privātpersonu, biedrību, uzņēmumu u.tml. dāvinājumi, aizdevumi,

9.2.2. ienākumi, kas gūti no saimnieciskas darbības, kā arī no zinātniskās un finanšu darbības,

9.2.3. līdzekļi, kas iegūti subsīdiju veidā no citiem fondiem, biedrībām, iestādēm, uzņēmumiem un privātpersonām,

9.2.4. par biedrības līdzekļiem iegādāta manta,

9.2.5. mantinieka kārtā pārņemtais īpašums,

9.2.6. valdījumā pieņemtais īpašums,

9.2.7. citi ar likumu atļauti ienākumi.

 

9.3. Biedrības līdzekļi tiek izlietoti statūtos noteikto mērķu sasniegšanai.

 

9.4. Biedrības līdzekļu ieguldīšanas un izlietošanas kārtību nosaka valde saskaņā ar kopsapulcē noteiktiem darbības pamatvirzieniem, kā arī ievērojot šo statūtu noteikumus un vadoties no apstiprinātās budžeta izdevumu tāmes. Tā veicama atbilstoši LR likumdošanā noteiktajai kārtībai. Biedrības tīrā ienākuma daļa, kapitālieguldījumi vai dividendes no tiem, kā arī citas ar biedrības īpašumu saistītas darbības nedrīkst kalpot par personiskās peļņas avotu biedrības biedriem, tādēļ nav pieļaujama peļņas un tai pielīdzināmo ienākumu avotu sadalīšana starp biedrības biedriem.

 

 

10. BIEDRĪBAS DARBĪBAS IZBEIGŠANA

 

10.1. Jautājums par biedrības darbības izbeigšanu tiek izlemts Latvijas Republikas likumos noteiktajā kārtībā un ievērojot šīs sadaļas nosacījumus.

 

10.2. Gadījumā, ja biedrība tiek likvidēta, saskaņā likumdošanas nosacījumiem lemttiesīga biedrības kopsapulce ieceļ biedrības likvidatorus, kas lemj par biedrības kustamo un nekustamo u.c. īpašumu, kreditoru pieprasījumu un citu pieteikto parādsaistību apmierināšanu. Pēc minēto saistību izpildes lemj par atlikušā īpašuma nodošanu biedrības statūtos paredzēto mērķu sasniegšanai.

 

10.3. Likvidatori atskaitās par/ar biedrības likvidāciju saistīto darbību biedrības augstākajai institūcijai – kopsapulcei.

 

 

 

Biedrības statūti apstiprināti dibināšanas sapulcē Rīgā, 2011.gada 5.novembrī.